UITSTEL VAN NIEUW ENERGIELABEL


De invoering van het nieuwe energielabel wordt wederom vertraagd, doordat een meerderheid in de Tweede Kamer de motie van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis steunt. Veel kamerleden, en diverse belangenorganisaties vinden de kostprijs voor het nieuwe label veel te hoog.

Het huidige energielabel kan nu nog goedkoop (ca. €8) door woningeigenaren zelf aangevraagd worden, waarbij de bewoner de gegevens zelf kan invullen en bewijs documenten kan uploaden. Het nadeel is dat er maatregelen ingevuld kunnen worden, die in werkelijkheid nog niet zijn uitgevoerd.

Door financieel belanghebbende marktpartijen is de overheid gewezen op dit "oneerlijke" gedrag, van een kleine groep woningeigenaren, waardoor de overheid wantrouwend is gemaakt. Dit heeft de overheid doen besluiten om het energielabel neer te leggen bij “gecertificeerde” marktpartijen onder toezicht van streng inspecterende instanties.

Onder druk van "Europa" en invloed belanghebbende marktpartijen, moet ineens het energielabel nog nauwkeuriger berekend worden, volgens de nieuw Europese norm (NTA8000).

Deze norm dwingt de energieadviseur echter om woningen nog meer gedetailleerd in te meten. Hierdoor moet hij nog meer gegevens invoeren, in het rekenprogramma, waaruit het energielabel komt. Het mag duidelijk zijn dat dit veel meer tijd, en dus geld kost.

Deze verregaande maatregelen stuwen de kostprijs naar een gemiddelde van €190. De woning eigenaar is dus ineens veel duurder uit, maar mogelijk niet beter af, omdat de “meer nauwkeurige” uitkomst bijna altijd leidt tot een "marginaal" verschil.

Het is dus begrijpelijk dat er politieke partijen en belangenorganisaties zijn, die vraagtekens stellen bij de "toegevoegde waarde", in relatie tot de veel hogere kostprijs.

De prijs voor het label wordt dus onnodig opgedreven door enerzijds wantrouwen, regelzucht en controledrang, bij de overheid. En anderzijds de kwalijke invloed van marktpartijen die handig inspringen om te verdienen aan de "bureaucratie", die hieruit ontstaat.

Het is zelfs zo ver doorgeschoten dat gediplomeerde energieadviseurs vervolgens weer "gecontroleerd" worden door inspecteurs, en gecertificeerde bureaus. En dat alléén gecertificeerde bureaus energie labels mogen aanmelden bij de overheid.

De dreiging die er vanuit dit “bureaucratische controle apparaat” komt werkt juist averechts, doordat energieadviseurs uit angst, vanuit zichzelf (ZZP) of opgedragen door hun leidinggevende, de woningopnames te “behoudend” uitvoeren.

Zo worden in werkelijkheid uitgevoerde isolatiewerkzaamheden, gemakshalve “door gebrek aan bewijs” niet meegenomen in de berekeningen, omdat men discussie met inspecteurs, en de mogelijke daarop volgende sancties, wil vermijden.

Het resultaat is dat woningeigenaren gedupeerd worden en dat we door al dit bureaucratische gedoe de doelstelling van een “meer nauwkeurig” energielabel nog steeds niet bereiken.

De oplossing zou naar onze mening zijn dat een onafhankelijk gediplomeerde en geregistreerde energieadviseur een veel minder gedetailleerd woning opname uitvoert, en minder gegevens hoeft in te voeren, in een eenvoudiger rekenprogramma. En dat we stoppen met het gecreëerde en onnodig geldverkwistende "bureaucratische controle apparaat".

Waarom zou een energielabel aanvraag niet rechtstreeks door een onafhankelijke gediplomeerde energieadviseur gedaan kunnen worden ?... dit zou toch voldoende betrouwbaar moeten zijn. Een energielabel is immers géén dwingende noodzaak, maar alleen bedoeld om een inzicht te geven hoe energiezuinig betreffende woning is.

Door alléén de energieadviseur deze werkzaamheden te laten uitvoeren, kunnen de kosten voor het energielabel beperkt blijven tot ca. €90. Een goedkoper tarief is momenteel niet reëel, omdat men er ook rekening mee moet houden dat de adviseur(ZZP) vanuit de regio (100 km) de woningopname ter plaatse moet gaan doen.

Het energielabel zorgt overigens maar zelden voor een stimulans om de woning te gaan "verduurzamen". Het wordt vaker gezien als een "extra" kostenpost, wanneer men de woning wil verkopen.

Uiteraard heeft het energielabel wel toegevoegde waarde voor de koper van de woning. Het geeft aan wat het te verwachten comfort en energieverbruik, van de woning zal zijn. En in hoeverre de woning al verduurzaamd is.


SEEN20.nl

Wed, 30 September